วิถีชีวิตคนสุพรรณฯ

วิถีชีวิตคนสุพรรณฯ (10)


จากการขุดค้นทางโบราณคดี ในประเทศไทยนั้น พบหลักฐานเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว ระหว่าง ๕,๕๐๐ ปีมาแล้ว โดยในสมัยนั้นประชากรบางกลุ่มได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าว และทำการเลี้ยงสัตว์บางชนิด เช่น วัว หมู และไก่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสังคมในสมัยนี้จะสามารถจัดได้ว่าเป็นสังคมผลิตอาหารเองแล้ว แต่ก็มีหลักฐานว่าการล่าสัตว์ป่าและเก็บพืชพันธุ์มาเป็นอาหารควบคู่ไปกับอาหารที่ผลิตได้เองคงเป็นแบบแผนการดำรงชีวิตหลักที่แท้จริงของคนในช่วงสมัยนี้

 
บุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคนสุพรรณบุรี ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อตัวอย่างจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข.31 (ข้าวพันธุ์ผสมไม่ไวแสง) อายุ 110 วัน พื้นที่นา 20 ไร่

"ราคาข้าวเป็นตัวกำหนด
ให้เกษตรกรต้องใส่ใจ
และตระหนักถึงความจำเป็น
ที่จะต้องลดต้นทุนให้ต่ำลง"

"สุกรรณ์ สังข์วรรณะ" บุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคนสุพรรณบุรี ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ ที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้อีกรายมีรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับประเทศประจำปี ๒๕๔๘เป็นเครื่องการันตีความสามารถสมกับที่เป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี

"ราคาข้าวเป็นตัวกำหนด
ให้เกษตรกรต้องใส่ใจ
และตระหนักถึงความจำเป็น
ที่จะต้องลดต้นทุนให้ต่ำลง"

"ชาวนาต้องเปลี่ยนความคิด
ต้องบ่มเพาะดินให้มีชีวิต
ความสมบูรณ์จะกลับมา"

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ พนักงานและรับจ้างทั่วไป ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าทางด้านการเกษตรอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็ด กุ้งและปลาน้ำจืด สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ปีละหลายพันล้านบาท สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านการค้าและบริการ

ในอดีตแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ถือเป็นเส้นเลือดสำคัญของบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แม่น้ำท่าจีนจึงเป็นแม่น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำนี้ ล้วนทำมาหากินโดยอาศัยทรัพยากรในลำน้ำ จับกุ้งหอยปูปลามากินเป็นอาหาร ใช้น้ำในแม่น้ำทำการเกษตร ทำนาทำสวน เพาะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวท้องถิ่น ตลอดจนการทำนาข้าวหล่อเลี้ยงคนในประเทศ