จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ พนักงานและรับจ้างทั่วไป ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าทางด้านการเกษตรอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็ด กุ้งและปลาน้ำจืด สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ปีละหลายพันล้านบาท สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านการค้าและบริการ