สำหรับนักเดินทาง

สำหรับนักเดินทาง (41)

ศิลปวัตถุอันทรงคุณค่า ในนิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” ณ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” เป็นนิทรรศการที่สร้างความตระหนักถึงสัมพันธภาพอันยาวนานนับแต่อดีตกาล ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศและร่วมกัน อนุรักษ์ให้คงสืบไปเพื่ออนุชนในอนาคต


ภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ที่เรียกได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ "หมู่บ้านคีรีวง" ใน จ.นครศรีธรรมราชโดยจากการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศพบว่ามีอากาศที่บริสุทธื์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า นั่นก็คือที่ "หมู่บ้านคีรีวง" จ.นครศรีธรรมราช ลาน สกา ดินแดนที่ว่ากันว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าไปสัมผัสอย่างยิ่ง


เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕.๐๐ เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง คำว่า “อินแปง” ภาษาไทยอีสาน “แปง” แปลว่า “เฮ็ด ว่า ทำ” ก็หมายความว่า พระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เห็นเป็นมิ่งมงคลทุกวันเพ็ญเดือน ๕ (เมษายน) ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร มหาชาติชาดก และสรงน้ำพระเป็นประจำ พร้อมปิดทอง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้


มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง ไว้อย่างเหนียวแน่น อาทิเช่น ประเพณีบายศรีสูขวัญต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ภาษาพูด ดนตรีพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมจีนโบราณ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในด้านการรักษาด้วยสมุนไพร


อุทยานเสาหินอัคนี จังหวัดเพชรบูรณ์  มีลักษณะเป็นเนินเขามหัศจรรย์ คาดว่ามีอายุราว 8-10 ล้านปี เป็นแท่งหินวางเรียงราย ทับซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ เหมือนกับมีการปักลงพื้นด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ


พระเศียรพระพุทธรูปในวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ ศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อายุราว ๕๐๐ ปี ถูกค้นพบท่ามกลางซากวิหารที่พังทลาย ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ดังปรากฏรอยยุบตัว และพระเศียรที่ชำรุดคล้ายถูกวัสดุขนาดใหญ่ตกกระทบอย่างแรง อาจเป็นเสาวิหารที่พังทลายฟาดใส่


อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔ หรือประมาณ ๑,๒๐๐ - ๑,๓๐๐ ปีมาแล้ว หิน สูง ๓๙ เซนติเมตร เดิมเป็นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์


"วัดสังข์กระต่าย" ชื่อเดิมของวัดในสมัยโบราณเรียกว่า "วัดสามกระต่าย" เป็นวัดร้างที่เหลือแต่โบสถ์โบราณซึ่งมีอายุอายุประมาณ 400 ปี เทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันโบสถ์หลังคาไม่มีแล้ว ตัวโบสถ์เป็นปูนไม่พังลงมา เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 4 ต้น ยึดตัวโบสถ์จนแน่น


เขาช้างเผือก ยอดเขาเป็นภูเขาหญ้า มีหินบ้างตามสันเขา จุดของสันเขาที่หวาดเสียวที่สุด เรียกว่า "สันคมมีด" การเดินทางจะต้องติดต่อ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จำกัดนักท่องเที่ยว 60 คนต่อวัน

 
อุทยานราชภักดิ์แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบก จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์