สุพรรณบุรี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย " ตามแนวประชารัฐ ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 


ที่ลานเอนกประสงค์ โดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะ เป็นประธานเปิดงานสาน สร้างเสริมสุขแรงงานไทย ว่ากระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน และตระหนักดีว่าผู้ใช้แรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

จึงได้มุ่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความมั่นคงในการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันในการทำงาน ซึ่งมั่นใจว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนะกศึกษาและประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือ ขอให้ทุกคนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยทุกหน่วยงาน

ด้านนาย นิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำภารกิจการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ บริการกลุ่มแรงงานและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่ม OTOP รวม 500 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การให้บริการด้านช่าง การให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 การจัดและแสดงสินค้า OTOP ของ กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ การให้ความรู้ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานเครือ การอบรมให้ความรู้แรงงานนอกระบบ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคมและการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย กำหนด การสาธิตและบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงและการ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

ข่าวโดย..เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี /ข่าว/พิมพ์/23 ส.ค.59 ข่าวสุพรรณบุรี