ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการแก้ปัญหาภัยแล้งของ กปภ. เขต 3 ที่สุพรรณบุรี

เขียนโดย 

 

เมื่อบ่ายวันนี้ (11ต.ค.59) ที่ห้องประชุม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างการจัดแหล่งน้ำสำรองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 โดยมี ผู้จัดการ กปภ.สาขา อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เข้าประชุมชี้แจง

 

ความคืบหน้าโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งว่า มี 2 มิติคือ มิติของกระทรวงมหาดไทย เน้นแนวทางในการทำงาน สามประสาน ราษฏร์ รัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอีกมิติคือ การแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ทำอย่างไรให้เกษตรกร มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเกิดปัญหาการผลิตน้ำประปา เนื่องจากแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการบริโภคและอุปโภค


ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการทำแก้มลิงในเขตอำเภอศรีประจันต์และดำเนินการวางท่อส่งน้ำจากศรีประจันต์ ถึงดอนเจดีย์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร ซึ่งจำเป็นต้องขยายเขตและหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม โดยการถ่ายโอนจากการประปาท้องถิ่น มาสู่การประปาส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันหาแหล่งน้ำสำรอง และการขยายเขตการใข้น้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ โดยที่ผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำ ทาง สวท. สุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง

 

เฉลียว อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี ..ภาพ /ข่าว/พิมพ์
11 ตุลาคม 2559 ข่าวสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที