พระบรมทรงม้า

เขียนโดย 

"การซึ่งท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างรูปเราขึ้นไว้ครั้งนี้ก็นับว่าเป็นถาวรนิมิตอันดี ในความพ ร้อมเพรียงของชาติอันเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายแลแสดงเป็นพยานความเชื่อถือไว้วางใจในเจ้าแผ่นดินแลรัฐบาลของตนอันเป็นเหตุจะให้เิกิดมหรรฆผลเพื่อความผาสุกสำเร็จแก่ชาติของเราในภายหน้า"

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพิธีถวายพระบรมรูปทรงม้า วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)
....
ในอภิลักขิตสมัยพระราชพิธีรัชมงคล และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในอดีต พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและปวงอาณาประชาราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครอง ทำนุบำรุงประเทศ และประช าชนให้เจริญรุ่งเรืองจึงพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์ สร้า้งพระบรมรูปทรงม้า น้อมเกล้าฯถวายเป็นสิ่งทำขวัญ.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที