ใกล้สำเร็จแล้ว.. "พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ" พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก

เขียนโดย 


หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน "พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ" หรือ "หลวงพ่ออู่ทอง" พระพุทธรูปแกะสลักบน
หน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก
บนหน้าผาเขาทำเทียม ณ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง เขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เกิดจากพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี มีดำริที่จะสถาปนาพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก
ณ ภูผามังกรบิน (วงกลม) เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี

 

 

ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยัน “..เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ...”
และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ส่งพระโสณะ และพระอุตตรเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่ ๓
ดังหลักฐานจารึกศิลา “ปุษยคีรี” และ “ธรรมจักรบนยอดเสาอโศก”

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ แข็งแกร่งทางพุทธศาสนาของประเทศไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานจนพุทธกาลล่วงสู่ ปี ๒๕๕๔ มหาชนชาวไทย
และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สร้างพลังศรัทธาเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการ สร้างพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดหน้าตัก
๘๐ เมตร และสูง ๑๐๘ เมตร  พระนามว่า  “สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ”  หรือ  “หลวงพ่ออู่ทอง” ปางมารวิชัย  ศิลปะอู่ทอง ๑
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครอง
สิริราชย์สมบัติครบ ๖๕ ปี และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

 

ใกล้สำเร็จแล้ว....พี่น้องชาวไทย และ ชาวพุทธทั่วโลก

การแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ  หรือ  หลวงพ่ออู่ทอง  พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ขณะนี้เริ่ม
เป็นรูป เป็นร่างขึ้นแล้ว โดยเริ่มมองเห็นส่วนใบหน้า หรือ  พระพักตร์ แล้ว  ช่างแกะสลัก ดำเนินการแกะ "พระขนง หรือ คิ้ว" เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้กำลังแกะ "ดวงพระเนตร หรือ ดวงตา" เหลือเพียงเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย .... ขอเรียนเชิญ ขอเจริญพรชวน ทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตร์ ชาติไทย ร่วมแกะสลักพระใหญ่ และ ร่วมบันทึกภาพเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกัน เชิญไปชม และปิดทองพระเกตุมาลา องค์
จริงได้ทุกวัน ณ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 เชิญไปชมได้ทุกวันเวลา หรือ บริจาคได้ที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โทร. 083-6187830, 092-590 9595, 090-4518868

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที