สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เทิดไท้พระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย

เขียนโดย 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เทิดไท้พระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่อำเภอบางปลาม้า ที่บริษัท ตรีปั้นจั่น จำกัด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเทิดไท้พระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า จากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเทิดไท้พระ บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีมาตรฐานทางด้านทักษะฝีมือในการทำงาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้า เตรียมรองรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และเพื่อเทิดไท้พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการถวายราชสมัญญานาม “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี จึงได้ทำการประสานและร่วมมือกับบริษัท ตรีปั้นจั่น โมบาย จำกัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเทิดไท้ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย การจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้ทดสอบ และบุคลากร รวมทั้งระบบการจัดการด้านต่างๆ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที