สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 12 สาขา

เขียนโดย 


ประจำปีงบประมาณ รุ่นที่ 1/2559  หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 12 สาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 13/1 หมู่ 4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-412394-6 ต่อ 106

1. สาขาช่างที่รับสมัคร
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
- ช่างกลึง
- ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
- ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม
- ช่างไม้เครื่องเรือน
- ช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง
- ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น
- ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
- ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างไฟฟ้า


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก
2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.6 สามารถเข้ารับการฝึกและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มวันเวลาที่กำหนด
2.7 มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง


3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.3 วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. การรับสมัคร
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ
4.2 สมัครได้ที่ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 13/1 หมู่ 4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
4.3 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-412394-6 ต่อ 106

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที