อุโบสถ 13 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ วัดยังขาดเมรุเผาศพ และศาลาการเปรียญ จึงใคร่บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา

เขียนโดย 


วัดหลวง เดิมที่เป็นวัดร้างสมัยทวารวดีอายุราว 1,500 ปี ค้นพบเมื่อปี 2543 ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา ให้ยกฐานะจากวัดร้างเก่า ขึ้นเป็นวัดที่มีภิกษุ จำพรรษา ตามประกาศ มหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545

โดยมีการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยเฉพาะการจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 90% ยังขาดเมรุเผาศพ และศาลาการเปรียญ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่.. หลวงพ่อ ชัยวัฒน์ วรธมโม (หลวงพ่อเต๋อ) เจ้าอาวาสวัดหลวง (วัดร้างเก่า) วัดหลวง บ้านลาดพร้าว หมู่6 ตำบลยุ้งทลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 08 4412 3441

ชื่อบัญชี วัดหลวง ธนาคารทหารไทย สาขาอู่ทอง เลขที่บัญชี 430-2-1879-6 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที