เศียรพระพุทธรูปทองคำ ศิลปะทวารวดี

เขียนโดย 


พุทธศตวรรษที่ 13-14 หรืออายุประมาณ 1,200-1,300 ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง เศียรขนาดกว้าง 4 ซม. สูง 5.3 ซม. พระพักต์กลม พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรปิด พระกรรณยาว พระโอษฐ์อมยิ้มแสดงความเมตตา แม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีลายละเอียดชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความชำนาญของช่างทองสมัยทวารวดี

ศิลปะทวารวดีแบ่งออกเป็นสามยุค ซึ่งศิลปะมีความแตกต่าง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
- ยุคต้น ศิลปะอินเดีย
- ยุคกลาง ศิลปะพื้นเมือง
- ยุคปลาย ศิลปะเขมร (ซึ่งรับอิทธิพลจากขอมโบราณ)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/Uthongmuseum