บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิ "ชาติภูมิ (ป. อ. ปยุตฺโต)" โดยได้รับทุนบริจาคจากชาวท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชาติภูมิสถานเป็นศูนย์ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของท่าน สิ่งที่จัดแสดงประกอบด้วย...