บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดี และปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ได้ทราบว่า พื้นที่อำเภอด่านช้างมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหินใหม่ เมื่อประมาณ 4,๐๐๐ ปีมาแล้ว ได้พบหลักฐานของคนสมัยนี้หนาแน่นในเขตบ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งคอม และพื้นที่ใกล้เคียง  

มีโอกาสได้แวะไปหาเพื่อน แถวๆ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนั้นไปถึงอำเภอด่านช้างประมาณ 10.00 น. อากาศไม่ต้องพูดถึงร้อนมากๆ เพื่อนได้พาไปหาที่หลบร้อน ซึ่งห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 2 กิโลเมตร จากหอนาฬิกา ขวาก็จะไปเขื่อนกระเสียว ซ้ายไปหาดทรายขาว ไม่มีป้ายบอกไปตามคำบอกขับรถไปเรื่อยๆ ประมาณกิโลเศษจะถึงสามแยก ขวาไปบ้านนาตาปิ่น ซ้ายจะมีป้ายบอกว่า หายทรายขาว