บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

อดีตสู่ปัจจุบัน ตลาดเก่าเชิงอนุรักษ์