บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


ผลจากการจัดงาน “เทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาของ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาคประชาชน มิได้ของบประมาณจากราชการแต่อย่างใด