บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิ "ชาติภูมิ (ป. อ. ปยุตฺโต)" โดยได้รับทุนบริจาคจากชาวท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชาติภูมิสถานเป็นศูนย์ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของท่าน สิ่งที่จัดแสดงประกอบด้วย...

ประวัติ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มการศึกษาเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี