บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


พระพุทธรูปสำริด อายุประมาณ ๑๒๐๐-๑๓๐๐ ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง ครองจีวรห่มคลุม ด้านหลังพระเศียร
มีประภามณฑลเป็นวงโค้ง  ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นในท่าแสดงธรรม คือ  นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จรดกันเป็นวงกลม
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี