บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมามอบธงให้กับลูกเสือชาวบ้านในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสด็จมาประทับ ณ พลับพลา ที่สร้างขึ้นชั่วคราว ณ บริเวณเหนือเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี