บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

 
เมืองลี่เจียง คือเมืองหนึ่งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองตั้งอยู่เชิงเขา จึงมีอากาศดีตลอดทั้งปีเมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย