บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

day trip : ตลาดเก้าห้อง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง - วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม - พุหางนาค - รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก