อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13

ท่านว.วชิระเมธี ได้แสดงสาระธรรม ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ ว่าการอ่านคือรากฐานทางพระธรรมวินัย ซึ่งท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ผู้เป็นปราชญ์แห่งปราชญ์ เป็นครูแห่งครู ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ท่านได้มอบพลังแห่งความบันดาลใจ ด้วยความที่เป็นคนตรง พูดจริงทำจริง และเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรง บันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนสืบไป

 
ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังคมสงฆ์หรือสังคมทั่วไป เราจะพบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆ มากมายอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากพอสมควร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะชี้นำสังคมเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งทางสังคม ผู้ที่มีความกล้าและทุกคนยอมรับฟังมีน้อยเต็มที