ตลาดน้ำบ้านซ่อง

เขียนโดย 

อดีตสู่ปัจจุบัน ตลาดเก่าเชิงอนุรักษ์

ในอดีตเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาจากตลาดหัวปลาน้อยเพราะขณะนั้นมีข่าวว่าจะมีโจรออกมาปล้นที่ตลาดหัวปลาน้อยจึงได้อพยพมาปลูกบ้านเรือนและทําการค้าในที่ดินใหม่บริเวณตลาดบ้านซ่องซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของตลาดโพธิ์พระยา (ตลาดโพธิ์พระยาฝั่งตะวันตกในปัจจุบัน) ได้ทําการค้าขายเป็นตลาดทางน้ําที่เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาทางการได้มาสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้นโดยการเชื่อมตลาดสองฝั่งสามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นเมื่อมีการพัฒนาโครงข่ายถนนเข้ามาแทนที่การคมนาคมขนส่งทางน้ํา ส่งผลให้ระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีนเปลี่ยนแปลงไปบทบาทความเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและตลาดริมน้ําที่เคยคึกคักก็สิ้นสุดลงชุมชนโพธิ์พระยาที่เคยรุ่งเรืองกลับซบเซาลง อาคารร้านค้าริมน้ําที่เคยมีอยู่มากมายทยอยปิดตัวลงและถูกปล่อยทิ้งร้างประชาชนจํานวนมากย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากขาดแคนแหล่งงานส่งผลให้ตลาดบ้านซ่องเงียบเหงา

ในปี พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้ามาพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินเดิมและที่ดินใหม่โดยมีหน่วยงานธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ความร่วมมือในการขอใช้พื้นที่ชุมชนย่อยที่ 2 (ชุมชนตลาดโพธิ์พระยาฝั่งตะวันตก) ในการทําโครงการบ้านมั่นคงจากการที่ได้พูดคุยกันจึงทําให้คนในชุมชนเกิดความร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาตลาดบ้านซ่องให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดยใช้โครงการบ้านมั่นคงเป็นเครื่องมือ โดยการดําเนินงานโครงการบ้านมั่นคงเชิงอนุรักษ์ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านห้องแถวริมน้ําให้เป็นทางเดินเพื่อดําเนินการให้เกิดเป็นตลาดการค้าและท่องเที่ยวทางบกและทางน้ํา ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นตลาดเก่าเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปลุกจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รักบ้านเกิดสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้มั่นคงต่อไป

ในขณะนี้ ชุมชนได้มีการปรับปรุงบ้านเรือน ร้านค้า รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเคยใช้ในอดีตกลับมาใช้อีกครั้ง และพร้อมที่จะเป็นตลาดเก่าเชิงอนุรักษ์ที่กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในปลายปี 2557 นี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « สวนภัทรราชินี วัดป่าเลไลก์วรวิหาร »